Pronájem Chat nedaleko Slapské přehrady

Všeobecné podmínky pro pobyt

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem objektu (dále jen pronajímatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě písemné závazné přihlášky k pobytu, kterou pronajímatel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na www.slapy-chaty.cz , se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

2. SEZÓNY A DÉLKA POBYTU

Jednotlivé sezóny jsou rozděleny:

Délka pobytu je v týdenních turnusech, mimosezónní pobyty dle domluvy s pronajímatelem. Převzetí objektu se je v den nástupu pobytu mezi 14 a 16 hod, ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin ( pokud není dohodnuto jinak).

3. POTVRZENÍ REZERVACE

Pobyt lze objednat telefonicky, písemně přímo z webu nebo emailem. Pokud je poptávaný termín volný, potvrdí pronajímatel objednávku emailem nebo poštou. Rezervace termínu se stává platnou zasláním 50% zálohy na bankovní účet pronajímatele. Klient je povinen nahlásit přesný počet osob a dětí, pobyt s domácím zvířetem, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu.

4. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

Ceny uvedené na webu zahrnují pouze ubytování. Při příjezdu klient doplatí zbylých 50% z ceny.

Další poplatky při nástupu – za energie nad spotřebu 50 kWh, domácí zvíře (300,- Kč), osobu navíc (500,- Kč), postavení stanu na zahradě (500,- Kč), rekreační poplatek pro objekt Skalice 13,- Kč/den/osoba (10,- Kč poplatek obci + 3,-Kč poplatek za popelnici) a objekt Hrdlička rekreační poplatek 20,- Kč/den/osoba. V ceně rovněž není zahrnutý poplatek za závěrečný úklid (300,- Kč), pokud objekt není ve shodném stavu jako při příjezdu klienta.

Dále pronajímatel vybere kauci: pro objekt Skalice 1.000,- Kč a pro objekt Hrdlička 2.000,-Kč.

5. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinen včas uhradit zálohu. Dodržet sjednané podmínky pobytu – objednaný počet osob, pobyt s domácím zvířetem - v případě jakékoliv změny je povinen informovat pronajímatele - v případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let. Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce.

6. PRÁVA KLIENTA

Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit – výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu pronajímateli. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují, pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele, má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá pronajímatel objektu.

7. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Při zrušení objednaného pobytu má právo pronajímatel účtovat stornopoplatky:
Do 60 dnů před nástupem 20% z celkové částky za ubytování
59-31 dnů před nástupem 30% z celkové částky za ubytování
30-15 dnů před nástupem 50% z celkové částky za ubytování
14-8 dnů před nástupem 80% z celkové částky za ubytování
7-0 dnů do nástupu 100% z celkové částky za ubytování

8. REKLAMACE

Klient má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, v jakých jsou prezentovány na webových stránkách. Klient je povinen ihned po zjištění závady nebo nedostatku nahlásit tento stav pronajímateli, aby se sjednala náprava na místě.

9. POJIŤĚNÍ

Objekt s vybavením jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelní pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajímatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky pro pobyty nabývají účinnosti 9.11.2012.

Klient potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi., což stvrzuje zasláním objednávky.

Zasláním objednávky klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta.